Mua sắm bản quyền phần mềm công cụ giám sát hệ thống mạng

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu Mua sắm bản quyền phần mềm công cụ giám sát hệ thống mạng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (ext 2042), số fax: 04. 22208091.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm công cụ giám sát hệ thống mạng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm công cụ giám sát hệ thống mạng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính bao gồm: (i) bản quyền phần mềm công cụ giám sát mạng HTTT, (ii) Thiết bị cài đặt phần mềm, (iii) Dịch vụ cài đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 02 năm 2016 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2042).

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng./.); Hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 02 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 02 năm 2016.

(eFinance)