Mua sắm bổ sung tài sản đặc thù kế hoạch năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu Mua sắm bổ sung tài sản đặc thù kế hoạch năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397, Fax: 0373.943.225.

Mã số thuế: 0100787888011.

Đề nghị Website Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau (kể từ ngày 01/7/2016):

1. Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung tài sản đặc thù kế hoạch năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bổ sung tài sản đặc thù năm 2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 30/8/2016.

2. Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8h00 ngày 07/7/2016 đến trước 10h00 ngày 15/7/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa, điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.

8. Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn). Bảo đảm bằng một trong các hình thức sau: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 15/7/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 15/7/2016 tại Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa. 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)