Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3889289, 058.3889669. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Mua công cụ phục vụ bảo quản.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 175/QĐ-CDTNTB ngày 19/8/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 12.180.000 đồng (Mười hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

S

T

T

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn

12.180.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 8 năm 2016

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/8/2016

(eFinance)