Mua sắm đồ gỗ năm 2015

Cục Thuế tỉnh Phú Yên mời thầu "Mua sắm đồ gỗ năm 2015".

1/ Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

2/ Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ năm 2015.

3/ Tên dự án: Mua sắm tài sản, hiện đại hoá trang thiết bị năm 2015.

4/ Nguồn vốn: Dự toán chi ngân sách Tổng cục Thuế giao năm 2015.

5/ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6/ Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 12 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2015.

7/ Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

- Địa chỉ: số 385 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057.3821200 - Fax : 057.3823208.

8/ Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

9/ Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ.

- Địa chỉ: số 385 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057.3821200 - Fax : 057.3823208.

10/ Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2015.

11/ Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 đồng Việt Nam (Hai mươi sáu triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc tiền mặt.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 ngày 24/6/2015.

- Địa điểm: số 385 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - tỉnh Phú Yên.

Cục Thuế Phú Yên mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)