Mua sắm đồ gỗ, nội thất cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Lai Châu mời thầu Mua sắm đồ gỗ, nội thất cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.

Điện thoại 02313.876.575, Fax: 02313 877 220.

Mã số thuế: 6200004877.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Mua sắm đồ gỗ, nội thất cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế”.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp đồ gỗ, nội thất cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30ngày.

2. Tên dự án: Mua sắm đồ gỗ, nội thất cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế.

3. Nguồn vốn: Dự toán mua sắm năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Lai Châu- Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu, Điện thoại 02313 876 575, Fax: 02313 877 220.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VND (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

  + Bằng số: 24.000.000 VND.

  + Bằng chữ: Hai mươi tư triệu đồng chẵn.

  + Hình thức bảo đảm: Nộp tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 15, ngày 14 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)