Mua sắm đồ gỗ nội thất cho trụ sở làm việc

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang mời thầu Mua sắm đồ gỗ nội thất cho trụ sở làm việc của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 252 đường Chiến thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273 822489; Fax: 0273 822713.

Mã số thuế: 5000 160 820.

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ nội thất cho trụ sở làm việc của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

- Nội dung chính của gói thầu:

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-CT ngày 31/3/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm tài sản trang bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2016. Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang tiến hành triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp nội thất đồ gỗ cho trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án: Mua sắm đồ gỗ nội thất cho trụ sở làm việc của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2016 đến trước 09 giờ 30 ngày 10 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).  

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng họp tầng 4 (Phòng số 407) trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 252 đường Chiến thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273 822489; Fax: 0273 822713.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo các hình thức: Bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 5 năm 2016, tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

(eFinance)