Mua sắm lắp đặt mạng Lan và hệ thống chóng sét lan truyền

Cục thuế tỉnh Trà Vinh mời thầu "Mua sắm lắp đặt mạng Lan và hệ thống chóng sét lan truyền Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh".

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 16 đường 19/5 phường 1 thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074 3 866132; Fax: 074 3 868522.

1. Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt mạng Lan và hệ thống chóng sét lan truyền Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm lắp đặt mạng Lan và hệ thống chóng sét lan truyền.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tài sản.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước - Tổng cục Thuế cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, số 16, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 074 3 866132;  Fax: 074 3 868522.

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu Việt Nam đồng ), hình thức bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)