Mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại

Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu "Mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại".

- Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại.

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Dự trữ Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08h30 ngày 31/7/2015 đến trước 08h30 ngày 20/8/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổng hợp - Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Thời gian nhận HSMT: Từ 08h30 ngày 31/7/2015 đến trước 08h30 ngày 20/8/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

- Thời điểm đóng thầu: 08h30 ngày 20/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng); Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng nơi có tài khoản giao dịch của nhà thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09h30 (giờ Việt Nam), ngày 20/8/2015 tại Hội trường tầng 7, trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Cục Công nghệ thông tin kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)