Mua sắm máy lạnh cho nhà phụ trợ KBNN huyện

(eFinance Online) - Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm máy lạnh cho nhà phụ trợ KBNN huyện.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0643.852087 (111-112). Fax: 0643.856615.

2. Tên gói thầu: Mua sắm máy lạnh cho nhà phụ trợ KBNN huyện.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Số 63/QĐ-KBBRVT ngày 09/9/2016. Người ký: Trần Xuân Khánh - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu. 

5. Giá gói thầu: 44.800.000 đồng (Bốn mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn). 

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 


STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm máy lạnhcho nhà phụ trợ KBNN huyện

44.800.000 đồng

Kinh phí MSTS năm 2016

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu:44.800.000 đồng

(eFinance)