Mua sắm máy phát điện

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận mời thầu Mua sắm máy phát điện.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Phan Rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 068.3828407; fax: 068.3824961; email: ndtien.nth@gdt.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 01 máy phát điện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.  

2. Tên dự án: Mua sắm máy phát điện.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng HCQT-TV Cục thuế Ninh Thuận (số 01, đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Phan Rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận; Điện thoại: 068.3828407; fax: 068.3824961; email: ndtien.nth@gdt.gov.vn).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)