Mua sắm máy phát điện cho Chi cục Thuế các huyện

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông mời thầu "Mua sắm máy phát điện cho Chi cục Thuế các huyện Đắk Song, Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện cho Chi cục Thuế các huyện Đắk Song, Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Dự toán mua sắm: Mua sắm máy phát điện cho Chi cục Thuế các huyện Đắk Song, Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00 phút, ngày 31/3/2016 đến 08 giờ 00 phút, ngày 08/4/2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.  

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Đảm bảo dự thầu:

+ Số tiền (bằng số): 15.000.000 đồng.

+ Số tiền (bằng chữ): Mười lăm triệu đồng chẵn.

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng tiền Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

- Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)