Mua sắm máy photocopy và máy vi tính xách tay

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kế hoạch gói thầu 1 và 2: Mua sắm máy photocopy; Mua sắm máy vi tính xách tay.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888.

- Email: hqlongan@customs.gov.vn.

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 376/QĐ-HQLA ngày 29/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư:

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Mua sắm máy photocopy

105.800.000

Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2016

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

trong nước, một túi hồ sơ

Từ tháng 06/2016

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu

2

Gói thầu số 2: Mua sắm máy vi tính xách tay

179.100.000

Tổng cộng

284.900.000

(eFinance)