Mua sắm máy tính để bàn năm 2016 cho Cục Kiểm tra sau thông quan

(eFinance Online) - Cục Kiểm tra sau thông quan thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm máy tính để bàn năm 2016 cho Cục Kiểm tra sau thông quan.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Kiểm tra sau thông quan.

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833/ Fax: 04.39440641; Email: hanghy306@gmail.com.

2. Tên gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn năm 2016 cho Cục Kiểm tra sau thông quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 249/QĐ-KTSTQ ngày 09/6/2016 của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn năm 2016 cho Cục Kiểm tra sau thông quan.

4. Chủ đầu tư: Cục Kiểm tra sau thông quan.

5. Tổng mức đầu tư: 318.250.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng./.).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm máy tính để bàn năm 2016 cho Cục Kiểm tra sau thông quan

318.250.000 VNĐ

NSNN

Chào hàng cạnh tranh thông thường

01 giai đoạn,01 túi hồ sơ

Tháng 6/2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)