Mua sắm nội thất đồ gỗ cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Lai Châu mời thầu "Mua sắm nội thất đồ gỗ cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

- Tên gói thầu: Mua sắm nội thất đồ gỗ cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Lai Châu; điện thoại: 02313 876 575; Fax: 02313 877 220.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (VNĐ).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Đảm bảo dự thầu: 30.191.000 đồng (Ba mươi triệu một trăm chín mốt ngàn đồng chẵn - VNĐ).

- Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lai Châu.

Cục Thuế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)