Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo

(eFinance Online) - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính mời thầu Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo.

Tên bên mời thầu: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Địa chỉ: Số 4, Ngõ 1, Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: ĐT: 04.39725428;  Fax 04.39716638;  Email: admin@ift.edu.vn.

Mã số thuế: 0102206698.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo.

- Loại gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Phát triển, nâng cấp và mua bản quyền phần mềm quản lý đào tạo trong phạm vi quản lý của Trường: bao gồm khảo sát bổ sung làm rõ yêu cầu, phân tích thiết kế, xây dựng và triển khai chương trình.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ00, ngày 13 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ00, ngày 20 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 304, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 4, ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội. Điện thoại: 04.39725428; Fax: 04.39716638;Email: riverfall@yahoo.com.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Hình thức: chuyển khoản qua ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ00, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ30, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)