Mua sắm tài sản năm 2016 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Mua sắm tài sản năm 2016 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: Số 179, Đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại/fax/email: 0393.857.816, Fax 0393.851.803.

Mã số thuế: 3000.354.406.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2016 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2016 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày (kể cả ngày nghỉ lễ thứ 7, chủ nhật), tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản năm 2016 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm Tổng cục Thuế cấp năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số 179 đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn), Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của 01 ngân hàng hoạt động hợp pháp trên Lãnh thổ Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2016.

(eFinance)