Mua sắm tài sản năm 2016 tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế mời thầu Mua sắm tài sản năm 2016 tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế và các đơn vị KBNN trực thuộc.

1. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2016 tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế và các đơn vị KBNN trực thuộc.

2. Nguồn kinh phí: Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp năm 2016.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 01 số bắt đầu từ ngày 26/5/2016.  

  - Bán Hồ sơ yêu cầu với đơn giá 500.000 đồng/01 hồ sơ: từ 8h00 ngày 26/5/2016 đến trước 8h30 ngày 02/6/2016.

  - Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 8h30 ngày 02/6/2016.

  - Đóng thầu: 8h30 ngày 02/6/2016.

  - Mở thầu: 9h00 ngày 02/6/2016.

  - Địa điểm mở thầu: Phòng họp nhỏ (Tầng 4) trụ sở Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế -số 68 đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Văn phòng - Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế - số 68 đường Tố Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054.3817200;  Fax: 054.3822477.

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)