Mua sắm tài sản trang bị phục vụ công tác chuyên môn

(eFinance Online) - Cục Thuế Tuyên Quang thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm tài sản trang bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2016.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Thuế Tuyên Quang.

- Địa chỉ: Số 252 đường Chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0273 822489; Fax: 0273 822713; E-mail:

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư): Mua sắm tài sản trang bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2016.

  3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Quyết định số 398/QĐ-CT ngày 30/6/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang).

  4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): 869.960.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Mua sắm, lắp đặt điều hòa cục bộ một số phòng làm việc và nhà công vụ của cơ quan Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

 

333.870.000

đồng

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

02

Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn chiếu cho hội trường và phòng họp giao ban của cơ quan Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

509.785.000 đồng

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

(eFinance)