Mua sắm tập trung (đồ gỗ) tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm tập trung (đồ gỗ) tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19-5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 074 3 866132; Fax: 074 3 868522.

2. Tên dự án: Mua sắm tập trung (đồ gỗ) tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 464/QĐ-CT, ngày 03/6/2016 do ông Trần Văn Hiệp Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh ký.

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

5. Tổng mức đầu tư: 341.000.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm tập trung (đồ gỗ) tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

341.000.000

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rải trong nước

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 3/ 2016

trọn gói

30 ngày

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá các gói thầu

341.000.000

 

 

 

 

 

 

 (Ba trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

(eFinance)