Mua sắm tập trung máy thiết bị văn phòng

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh mời thầu "Mua sắm tập trung máy thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Tên gói thầu: Mua sắm tập trung máy thiết bị văn phòng tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung máy thiết bị văn phòng tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 9 năm 2014 đến 09 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 16, đường 19-5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại số: 074 3 866132; Fax: 074 3 868522.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng.

- Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của một Ngân hàng có uy tín tại Việt Nam hoặc tiền mặt.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2014, tại Số 16, đường 19-5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

(eFinance)