Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo

(eFinance Online) - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán mời thầu Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

2. Tên gói thầu: Mua sắm, thay thế trang thiết bị CNTT Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

3.  Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6.  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 30, ngày 22 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 30 ngày 30 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.35535870; fax: 04.35535869. Email: daotaochungkhoan@yahoo.com.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

9.  Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: mười năm triệu đồng chẵn). Bằng tiền Việt Nam đồng. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

11.  Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)