Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin chuyên dụng

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin chuyên dụng cho Văn phòng Bộ".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin chuyên dụng cho Văn phòng Bộ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại: 04 2220 2828 ext: 2052).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 10 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2015.

- Địa điểm mở thầu: Trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)