Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nợ công

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính mời thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nợ công".

- Tên bên mời thầu: Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nợ công.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 16/7/2015 đến trước 09 giờ ngày 27/7/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Phòng 303, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng 303, Văn phòng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2015.

- Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 27/7/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng họp 319, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)