Mua sắm thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn

Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu "Mua sắm thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn".

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/fax/email: 055 3845598 / 055 3845717 / tckt.edu.vn.

Mã số thuế: 4300401923.

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thay thế thiết bị công nghệ thông tin như máy chủ, thiết bị lưu trữ…

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2016.

3. Nguồn vốn:    

- NSNN: 600.000.000 đồng.

- Nguồn thu SN: 2.400.000.000 đồng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2016 đến trước 9 giờ, ngày 8 tháng 4 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính - Kế toán, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 055 3845598; Fax 055 3845717.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu Việt Nam đồng); bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ, ngày 8 tháng 4 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30, ngày 8 tháng 4 năm 2016. 

(eFinance)