Mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm Tổng cục Thuế cấp năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày  16  tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 30  tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). Địa chỉ: Số 179 - đường Xuân Diệu - Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại: 0393.857.028 - 0393.856.692, Fax: 0393.851.803 (Các nhà thầu phải xuất trình hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Giấy giới thiệu của nhà thầu và chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua hồ sơ mời thầu).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số 179 - đường Xuân Diệu - Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lẽ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)