Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu:từ 07 giờ 00, ngày 17 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2015.(trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Long An, Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại/fax: 072.3826.449/ 072. 3829.888.

- Giá bán 01 (một) bộ HSYC là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Bảo lãnh dự thầu:

+ Số tiền: 1.200.000 đồng (Một triệu,hai trăm nghìn đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm: chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc Tổ chức Tín dụng) hoặc bằng tiền mặt và phải được gửi đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 00, ngày 24 tháng 12 năm 2015, tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Long An (Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

(eFinance)