Mua sắm trang thiết bị văn phòng và thiết bị âm thanh

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang mời thầu Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị văn phòng và thiết bị âm thanh cho các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ: Số G 15-1 đường 3/2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077. 3862581; Fax: 077. 3870405.

Mã số thuế: 1700441971.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị văn phòng và thiết bị âm thanh cho các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng và thiết bị âm thanh cho các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua săm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị văn phòng và thiết bị âm thanh cho các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

3. Nguồn vốn: Vốn NSNN cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Số G 15-1 đường 3/2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077. 3862581; Fax: 077. 3870405.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng( Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000.đồng (Mười sáu triệu đồng).

Nhà thầu có thể nộp bảo lãnh dự thầu bằng séc hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng, Tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (theo mẫu số 04 Chương III của HSYC).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)