Mua tài sản đặc thù năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kế hoạch gói thầu Mua tài sản đặc thù năm 2016.

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên.

- Địa chỉ: 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên gói thầu: Mua tài sản đặc thù năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 163/QĐ-CDTNTN ngày 29/6/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản đặc thù năm 2016.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

5. Giá gói thầu: 139.700.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua tài sản đặc thù năm 2016.

139.700.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)

Ngân sách Nhà nước năm 2016

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tháng 6, 7/2016.

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)