Nâng cấp chương trình quản lý kho, quỹ KBNN

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Hà Nội thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp chương trình quản lý kho, quỹ KBNN từ phân tán lên mô hình tập trung cấp tỉnh.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Điện thoại : 04.39336454; fax 04.38243115.

2. Tên gói thầu: Nâng cấp chương trình quản lý kho, quỹ KBNN từ phân tán lên mô hình tập trung cấp tỉnh.

   3. Số Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 2438/QĐ-KBNN ngày 10/06/2016 của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

4. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp chương trình quản lý kho, quỹ KBNN từ phân tán lên mô hình tập trung cấp tỉnh

2.421.234.460

Quỹ phát triển hoạt động ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Không sơ tuyển)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

Tối đa 540 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

2.421.234.460

(eFinance)