Nâng cấp chương trình tổng hợp báo cáo ĐTKB - LAN

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Nâng cấp chương trình tổng hợp báo cáo ĐTKB - LAN".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Nâng cấp chương trình tổng hợp báo cáo ĐTKB - LAN.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/5/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 04/6/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước (Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin). Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số:  04 6276 4300 (88351); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.  

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 04/6/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.  

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 04/6/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)