Nâng cấp chương trình Tổng hợp báo cáo ĐTKB-LAN

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp chương trình Tổng hợp báo cáo ĐTKB-LAN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp chương trình Tổng hợp báo cáo ĐTKB-LAN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

- Giá gói thầu: 1.784.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi tư triệu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Nâng cấp ứng dụng Tổng hợp báo cáo ĐTKB-LAN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

+ Kiểm thử ứng dụng.

+ Triển khai thí điểm chia làm 2 đợt, mỗi đợt tại 01 tỉnh, thành phố (Bao gồm: Văn phòng Kho bạc Tỉnh, các huyện).

+ Hỗ trợ triển khai trực tiếp tại Vụ KSC, Sở Giao dịch - KBNN và hỗ trợ triển khai từ xa diện rộng cho KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nâng cấp chương trình Tổng hợp báo cáo ĐTKB-LAN đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 62764300 (88529); Fax: 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 26.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng).

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)