Nâng cấp công nghệ và kiến trúc hệ thống hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp công nghệ và kiến trúc hệ thống hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

2. Tên dự án: Nâng cấp công nghệ và kiến trúc hệ thống hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1098/QĐ-TCT ngày 20/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế.  

5. Tổng mức đầu tư: 5.847.608.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm linh tám nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp công nghệ và kiến trúc hệ thống hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch

5.428.109.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn

gói

365 ngày (tương đương 12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

5.428.109.000 VNĐ

(eFinance)