Nâng cấp cổng thông tin điện tử internet và cổng thông tin điện tử intranet

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương mời thầu "Nâng cấp cổng thông tin điện tử internet và cổng thông tin điện tử intranet".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Tên gói thầu: Nâng cấp cổng thông tin điện tử internet và cổng thông tin điện tử intranet của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị, tầng 2 Trụ sở Cục Hải quan Bình Dương - 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3820119, Fax: 0650.3820119.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

(eFinance)