Nâng cấp hệ thống KTNB của KBNN

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp hệ thống KTNB của KBNN.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Điện thoại: 04 6276 4300 (88219), Fax: 04 6276 4364, E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: số 2437/QĐ - KBNN ngày 10/6/2016 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đơn vị tính: Đồng.

 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu

thầu

Thời gian

bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

“Nâng cấp hệ thống KTNB của KBNN”

2.637.519.200

Quỹ Phát triển hoạt động ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quí II/2016

Trọn gói

Tối đa 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)