Nâng cấp hệ thống phát không dây chuyên dụng

Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu "Nâng cấp hệ thống phát không dây chuyên dụng".

- Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

- Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống phát không dây chuyên dụng.

- Tên dự án: thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

- Thời gian phát hành HSYC Chào hàng: vào 8 giờ, ngày 2 tháng 4 năm 2015 đến 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (ĐT: 055 3845598).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Phòng Tài chính kế toán,Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

(eFinance)