Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

  - Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

  - Điện thoại: 04 6276 4300 (88529); Fax: 04 6276 4364.

  - E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2312/QĐ-KBNN ngày 01/6/2016 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nâng cấp hệ thống TABMIS đáp ứng sửa đổi Mục lục NSNN

2.978.645.000

Quỹ Phát triển hoạt động ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II/2016

(eFinance)