Nâng cấp hệ thống thanh toán song phương với các NHTM bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Nâng cấp hệ thống thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại (NHTM) bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thanh toán song phương với các NHTM bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 25/9/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 15/10/2014.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước (Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin). Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88351); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 15/10/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 29.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.  

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 15/10/2014, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu đối với gói thầu “Nâng cấp hệ thống thanh toán song phương với các NHTM bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ” cụ thể như sau:

- Thời gian đóng thầu đến 09 giờ 00 phút ngày 22/10/2014.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 22/10/2014.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 22/10/2014, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)