Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1561/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS” để phục vụ đấu thầu lần 2.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 8.019.005.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm mười chín triệu, không trăm linh năm nghìn đồng./.).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS

5.343.741.377 VNĐ

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

365 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Giá gói thầu: 5.343.741.377 VNĐ

(eFinance)