Nâng cấp mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến giai đoạn 2

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương mời thầu "Nâng cấp mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến giai đoạn 2".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

- Tên gói thầu: Nâng cấp mở rộng hệ thống giao ban trực tuyến giai đoạn 2 cho Cục Hải quan Bình Dương.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị, tầng 2 Trụ sở Cục Hải quan Bình Dương - 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3820119, Fax: 0650.3820119.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

(eFinance)