Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT năm 2016

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT năm 2016.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

  - Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

  - Điện thoại: 04 6276 4300 (88427); Fax: 04 6276 4364.

  - E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2095/QĐ-KBNN ngày 19/5/2016 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

3. Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: Đồng

Têngói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nâng cấp ứng dụng TTSPĐT năm 2016

608.461.700

Quỹ Phát triển hoạt động ngành

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

QuýII/2016

Trọn gói

Tối đa 180 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)