Nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành

Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu các gói thầu thuộc dự án “Nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế (năm 2015)” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Cục CNTT -  Tổng cục Thuế. Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại:  04. 37689679; Fax : 04.37689744.

Mỗi nhà thầu được mua tại địa chỉ trên một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh, chi phí một bộ hồ sơ là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Thông tin về các gói thầu:

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai, Website ngành thuế và ứng dụng Báo cáo tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 2: Nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế qua mạng đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 3: Nâng  cấp các ứng dụng Quản lý thuế tập trung đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 4: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ công tác kiểm tra nội bộ đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 5: Nâng cấp các ứng dụng Thanh tra, kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 6: Nâng cấp ứng dụng Quản lý ấn chỉ đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 23/10/2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

- Địa điểm nhận HSDT: Cục Công nghệ thông tin - Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

- Thời điểm đóng thầu:

+ Gói thầu số 1: 09 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015

+ Gói thầu số 2: 10 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015

+ Gói thầu số 3: 09 giờ 00 phút, ngày 13/11/2015

+ Gói thầu số 4: 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015

+ Gói thầu số 5: 15 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015

+ Gói thầu số 6: 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu tại Cục CNTT - Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu: Cụ thể bảo đảm dự thầu các gói như sau:

+ Gói thầu số 1: 46.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu đồng)

+ Gói thầu số 2: 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)

+ Gói thầu số 3: 790.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu đồng)

+ Gói thầu số 4: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng)

+ Gói thầu số 5: 92.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu đồng)

+ Gói thầu số 6: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng)

- Khoản tiền này phải nộp thông qua bảo lãnh của ngân hàng và nhà thầu phải gửi giấy tờ chứng nhận đến bộ phận nhận Hồ sơ dự thầu chậm nhất trước thời điểm đóng thầu mỗi gói thầu.

Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)