Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: “Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS” thuộc dự án “Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS”.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành (tại Quyết định số 1068/QĐ-KBNN ngày 24/12/2014 của Tổng Giám đốc KBNN).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/6/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/7/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300(88319); Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý dự án (Phòng 707), Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 14/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút ngày 14/7/2015 (giờ Việt Nam) tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)