Phát triển hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước mời thầu "Phát triển hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 39351079 hoặc (844) 39340 750 số lẻ 420.

Fax: (844) 3935 0943.

Email: cntt@ssc.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Phát triển hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Nội dung chính của gói thầu:

Nâng cấp hệ thống công bố thông tin IDS;

Bổ sung máy chủ backup, nâng cấp đối với phần cứng hiện có: Tăng dung lượng bộ nhớ, ổ lưu trữ, hệ thống Tape library;

Bổ sung thiết bị cân bằng tải để tối ưu hóa tốc độ kết nối tới các máy chủ ứng dụng và máy chủ web;

Nâng cấp và bổ sung các tính năng và modul mới;

Cài đặt và triển khai hệ thống;

Thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ;

Bảo trì vận hành qua các năm (phần cứng và phần mềm).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng (Kể từ ngày ký hợp đồng).

2. Tên dự án: Phát triển hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 02 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước, Tầng 4, phòng 417, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2016.

(eFinance)