Phòng chống mối nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Phòng chống mối nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân, Chi cục Thuế huyện Vũ Quang và nhà công vụ văn phòng Cục Thuế".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Phòng chống mối nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân, Chi cục Thuế huyện Vũ Quang và nhà công vụ văn phòng Cục Thuế.

- Nguồn vốn: Nguồn mua sắm thường xuyên năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2015 ( trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ( Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). Số 179 - đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Điện thoại: 0393.857.028 - Fax: 0393.851.803 (Các nhà thầu phải xuất trình hồ sơ năng lực, kinh nghiệm;Giấy giới thiệu của nhà thầu và chứng  minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua hồ sơ yêu cầu).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ nhận HSDX: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số 179 - đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu trên.

(eFinance)