Rà soát, củng cố bảo mật máy tính tại Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Rà soát, củng cố bảo mật máy tính tại Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Rà soát, củng cố bảo mật máy tính tại Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu:

- Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2042).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm 2015.

7. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng); Hình thức bảo đảm: bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2015, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)