Sản xuất, cung cấp niêm phong hải quan năm 2017

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Sản xuất, cung cấp niêm phong (seal) hải quan năm 2017 cho Tổng cục Hải quan.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833 (số máy lẻ 9435)/ 0983588348.

- Fax: 0439440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT: Quyết định số 4182/QĐ-TCHQ ngày 01/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Tên gói thầu “Sản xuất, cung cấp niêm phong (seal) hải quan năm 2017 cho Tổng cục Hải quan”.

6. Giá gói thầu: 10.589.700.000 đồng (Mười tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).

Giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí quản lý, phí bản quyền, các loại thuế, chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển…

7. Thời gian đăng tải KHLCNT: Kể từ ngày 05/12/2016. 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 


STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sản xuất, cung cấp niêm phong (seal) hải quan năm 2017 cho Tổng cục Hải quan

10.589.700.000

Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động, Nguồn lệ phí Hải quan

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Tháng 12/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Tối đa 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa

Tổng giá gói thầu

(10.589.700.000 đồng)

(eFinance)