Sản xuất Tin và Phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan

Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "Sản xuất Tin và Phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39 440 833- ext 8124/04.39 440 632.

2. Tên dự án.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 73\QĐ-VP ngày 14/3/2016 của Văn phòng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Sản xuất Tin và Phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan”.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 2.155.144.000 VNĐ (Hai tỷ một trăm năm mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi tư nghìn đồng).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sản xuất tin và phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan

2.155.144.000

Ngân sách nhà nước năm 2016

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I, II năm 2016

Trọn gói

Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016

Tổng giá gói thầu

2.155.144.000 ( Hai tỷ một trăm năm mươi lăm triệu một trăm bốn mươi tư nghìn đồng).

 
(eFinance)