Sửa chữa ca nô phục vụ công tác

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa ca nô phục vụ công tác.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888.

- Email: hqlongan@customs.gov.vn.

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 389/QĐ-HQLA ngày 30/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư:

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Sửa chữa ca nô phục vụ công tác

20.120.000

Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2016

Chỉ
định thầu rút gọn

Từ tháng 06/ 2016

Trọn gói

15 ngày kể từ hợp đồng có hiệu lực.

Tổng cộng

20.120.000

(eFinance)