Sửa chữa hàng rào phía trước trụ sở Chi cục Hải quan Hưng Điền

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa hàng rào phía trước trụ sở Chi cục Hải quan Hưng Điền.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại : 0723.826.449; Fax: 072.3829.888.

- Email : hqlongan@customs.gov.vn.

2. Tên công trình: Sửa chữa hàng rào phía trước trụ sở Chi cục Hải quan Hưng Điền.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 393/QĐ-HQLA ngày 30/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An (Ông Võ Ngọc Tám - Cục trưởng).

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư: 79.924.865 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

2

Thi công xây lắp

72.034.465

Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp

Chỉ định thầu rút gọn

Từ tháng 6 năm 2016

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày khởi công

22

Tư vấn kiểm toán

1.390.400

20 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hồ sơ

Tổng giá các gói thầu

73.424.865

(eFinance)