Sửa chữa hệ thống điện - điện lạnh cho Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu Sửa chữa hệ thống điện - điện lạnh cho tòa nhà 74 - Hai Bà Trưng, Quận 1 - Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Sửa chữa hệ thống điện - điện lạnh cho tòa nhà 74 - Hai Bà Trưng, Quận 1 - Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Tên dự án: không có.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

- Thời gian bán HSYC từ 8 giờ, ngày 18 tháng 05 năm 2015 đến trước 10 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: số 2 Hàm Nghi Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - điện thoại 083.8216377).

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận HS đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2015 tại số 2 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Phòng Tài vụ Quản trị - điện thoại 083.8216377).

(eFinance)